Bảng kích thước, quy cách gỗ

Kích thước gia công ghép gỗ Sồi

01. 18x910x1830 mm

02. 18x400x1920 mm

03. 18x410x1130 mm

04. 18x1000x1210 mm

05. 18x1000x500 mm

06. 18x560x1520 mm

07. 18x560x385 mm

08. 18x390x360 mm

09. 18x410x1620 mm

10. 18x410x765 mm

11. 18x500x735 mm

Kích thước thanh bào, ván ghép làm đồ chơi gỗ, tủ vải khung gỗ, bàn ghế.

01. 20 x 40 x 400 mm [Ghế gỗ]

02. 20 x 80 x 1000 mm [Bàn gỗ]

03. 20 x 80 x 1200 mm [Bàn gỗ]

04. 20.5 x 20.5 x 570 mm [ Khung tủ vải]

05. 20.5 x 20.5 x 380 mm [ Khung tủ vải]

06. 20.5 x 20.5 x 100 mm [ Khung tủ vải]

07. 12 x 50 x 1000 mm [Đồ chơi gỗ]

08. 12 x 60 x 770 mm [Đồ chơi gỗ]

09. 14.5 x 232 x 398 mm

10. 15.5 x 126 x 219 mm [Đồ chơi gỗ]

11. 14.5 x 30 x 402 mm [Đồ chơi gỗ]

12. 14.5 x 30 x 321 mm [Đồ chơi gỗ]

13. 14.5 x 179 x 317 mm [Đồ chơi gỗ]

14. 15.5 x 98 x 188 mm [Đồ chơi gỗ]

Kích thước ghép ván làm thớt

01. 15 x 285 x 405 mm

02. 15 x 200 x 400 mm

03. 15 x 260 x 350 mm

04. 15 x 140 x 340 mm

05. 15 x 180 x 410 mm

06. 20 x 300 x 450 mm

07. 15 x 260 x 340 mm

08. 15 x 350 x 430 mm

09. 15 x 260 x 340 mm

10. 20 x 230 x 290 mm

11. 20 x 190 x 250 mm

12. 15 x 250 x 250 mm

13. 15 x 300 x 300 mm

14. 45 x 330 x 330 mm

15. 25 x 300 x 500 mm

16. 25 x 250 x 450 mm

Kích thước gỗ ghép làm mặt bàn - ghế, chân bàn - ghế

01. Dày 15,18,20 x 500 x 500 mm [Mặt bàn vuông, tròn]

02. Dày 15,18,20 x 600 x 600 mm [Mặt bàn vuông, tròn]

03. Dày 15,18,20 x 700 x 700 mm [Mặt bàn vuông, tròn]

04. Dày 15,18,20 x 800 x 800 mm [Mặt bàn vuông, tròn]

05. Dày 15,18,20 x 400 x 1200 mm [Mặt bàn chữ nhật]

06. Dày 15,18,20 x 450 x 1200 mm [Mặt bàn chữ nhật]

07. Dày 15,18,20 x 600 x 1200 mm [Mặt bàn chữ nhật]

08. Dày 40 x 800 x 1800mm [Mặt bàn chữ nhật - ghép ốp]

09. Dày 20 x 762 x 1525mm

10. Dày 20 x 600 x 600mm

11. Dày 18 x 750 x 750mm

12. Dày 18 x 750 x 1200mm

13. Mặt ghế Dày 15,18 x 280 x 280 mm

14. Mặt ghế Dày 15,18 x 360 x 360 mm

15. Mặt ghế Dày 15,18 x 380 x 380 mm

16. Mặt ghế Dày 20 x 300 x 350mm

17. Mặt ghế Dày 20 x 350 x 350mm

18. Chân bàn 40 x 120 x 730mm

19. Chân bàn 48x 48 x 730mm

20. Chân bàn 40 x 90 x 735mm

21. Chân bàn 50 x 50 x 430mm

22. Chân ghế 45 x 45 x 740mm

23. Chân ghế 55 x 55 x 900mm

24. Chân ghế 45 x 45 x 740mm

25. Chân ghế 45 x 45 x 770mm

Tổng hợp kích thước ghép ván, gỗ làm giường , tủ, lam gỗ, len tường...

01. Vai giường dày 25, 30, 35, 40 x 300 x 2000mm

02. Vai giường dày 25, 30, 35, 40 x 200 x 1900mm,2000mm, 2100mm

03. Vai giường dày 25, 30, 35, 40 x 220 x 1900mm,2000mm, 2100mm

04. Vai giường dày 25, 30, 35, 40 x 250 x 1900mm,2000mm, 2100mm

05. Vai giường dày 25, 30, 35, 40 x 300 x 1900mm,2000mm, 2100mm

06. Đầu giường 50 x 700 x 1860mm

07. Cuối giường 50 x 400 x 1860mm

08. Đầu giường 50 x 700 x 1260mm

09. Cuối giường 50 x 400 x 1260mm

10. Mặt bậc cầu thang 25,30, 35, 40, 50, 60 x 220 x 800mm, 900mm, 1200mm, 1400mm

11. Mặt bậc cầu thang 25,30, 35, 40, 50, 60 x 240 x 800mm, 900mm, 1200mm, 1400mm

12. Mặt bậc cầu thang 25,30, 35, 40, 50, 60 x 250 x 800mm, 900mm, 1200mm, 1400mm

13. Mặt bậc cầu thang 25,30, 35, 40, 50, 60 x 280 x 800mm, 900mm, 1200mm, 1400mm

14. Mặt bậc cầu thang 25,30, 35, 40, 50, 60 x 300 x 800mm, 900mm, 1200mm, 1400mm